Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Huisregels Fit Factory

 1. U geeft zich op als lid van Fit Factory. Sporten is mogelijk vanaf 14 jaar (personen onder de 16 jaar kunnen inchecken van ma t/m vrij van 8:00-18:00u en in het weekend van 8:00-12:00u). Het is u bekend dat de gekozen lidmaatschapsduur standaard 12 maanden beslaat, tenzij anders vermeld. De 12 maanden vangen aan vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschapscontract. Lidmaatschappen worden na afloop van de looptijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

 

 1. U kunt in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure kan uw abonnement maximaal 3 maanden worden stopgezet. Dit is alleen mogelijk door het overleggen van een doktersattest en geldt nooit met terugwerkende kracht. Bij verhuizing (buiten een straal van 10 km van Bergeijk, Bladel, Eersel, Eindhoven en Oisterwijk) kan het abonnement stilgelegd worden door de nieuwe inschrijving te overleggen.

 

 1. Fit Factory adviseert indien u gezondheidsklachten heeft of als u geruime tijd niets aan sport heeft gedaan uw huisarts te raadplegen. U kunt bij Fit Factory een fittest doen, deze test zorgt ervoor dat u een trainingsprogramma op maat krijgt. De fittest is géén keuring maar een instrument om uw conditieniveau te meten. Wij meten niet uw gezondheid.

 

 1. Fit Factory behoudt zich het recht om het abonnementsgeld te indexeren met maximaal 7% per jaar. Eventuele prijsverhogingen worden door Fit Factory minimaal twee weken voorafgaand gecommuniceerd aan het lid.

4.1 Indien een indexering plaatsvindt hoger dan 7%, heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

4.2 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 4 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor (gezins)consumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

 

 1. Abonnementsgelden worden per automatische incasso vooruitbetaald. De eerste incasso bestaat uit een deelbetaling maand 1, startbijdrage en maand 2 vooruit. Daarna wordt het abonnementsgeld elke maand vooruit geïncasseerd, gebaseerd op het gekozen abonnement. Bij aanvang wordt éénmalig 35,- startbijdrage in rekening gebracht en éénmalig 7,50 voor de persoonlijke trainingsband (tenzij anders vermeld).

 

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

 

 1. Een opzegging kunt u middels het Fit Factory contactformulier indienen via de website. Mondelinge opzeggingen kunnen wij niet in behandeling nemen. Een opzegging geschiedt per kalendermaand. Als voorbeeld: u zegt uw abonnement op per 22 oktober. Oktober is uw zogeheten opzegmaand, november uw uitsportmaand. Uw abonnement eindigt derhalve 1 december. Zit u nog in uw vaste looptijd van uw abonnement, dan eindigt deze op het eerstvolgende mogelijke moment. Deze is gelijk aan de startdatum.

 

 1. Fit Factory, haar personeel en de opdrachtnemer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, bij wie dan ook.

 

 1. Fit Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of zoekgeraakte kleding of andere voorwerpen.

 

 1. Bij verlies van uw polsband wordt € 7,50 in rekening gebracht.

 

 1. De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

11.1 Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fit Factory schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

11.2 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fit Factory gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Fit Factory bevoegd om het lid de toegang tot de faciliteiten te weigeren.

11.3 Per storno zullen €12.50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

11.4 Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fit Factory bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen en het te vorderen bedrag over te dragen aan een incassobureau. Het resterende (jaar)termijn wordt in dat geval vooruit gevorderd.

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.

 

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

14. Reserveren van een groepsles gaat middels de Fit Factory-app. Misbruik van het reserveringssysteem kan leiden tot het stopzetten van het abonnement.

 

Trainen tijdens onbemande uren

Mogelijk dat op uw vestiging van Fit Factory getraind kan worden buiten bemande uren. Wanneer u tijdens onbemande uren traint adviseren wij u een key cord met alarm melder te dragen. Wanneer u tijdens onbemande uren een onechte alarmmelding doet door de nooddeur te openen of de alarmknop op de key cord te gebruiken brengen we 135,- euro in rekening voor het opvolgen van de alarmmelding; Het is niet toegestaan tijdens onbemande uren onbevoegden of iemand die geen lid is binnen te laten of toegang tot Fit Factory te verschaffen. Eventuele schade, in welke vorm dan ook, bij overtreding van deze regel zal op het lid verhaald worden. Gebruik maken van trainen buiten bemande uren kan alleen op de club waar het lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan. Leden onder de 15 jaar kunnen niet trainen tijdens onbemande uren. Trainen tijdens onbemande uren gebeurt geheel op eigen risico. Fit Factory kan op geen enkel mogelijke manier aansprakelijk worden gesteld voor (geleden) schade. Wij adviseren dringend, bij medische klachten, niet tijdens onbemande uren te trainen, maar altijd onder begeleiding van een trainer of specialist.